نایلون های آشغال


این انسانها کجا و چطور زندگی می کنند؟چه می خورند و چه می پوشند؟ عصر که از کار بر می گردیم این بچه ها را در خیابانها می بینیم. بعضی ها می گویند شهرمان زشت شده است؛ عده ای هم دلشان به حال این بچه ها می سوزد؛ اما شب وقتی ظرف آشغال را بیرون در می گذاریم فکر می کنیم که خیلی از این انسان ها روزی خودشان را درون این آشغال ها می جویند . . . ما آدم های خوبی هستیم، نه؟ به فکر زیبایی شهرمان هستیم و نمیخواهیم وجود اینها را جلوی دیدمان؛ یا برای راحتی ذهن مان و رهایی از پول خردهای ته جیبمان؛ یاد انسانیت می افتیم . . . ظاهراً همه از این مسئله ناخشنودند اما، معلوم نیست این دردی که همچنان روی سینه جوامع کش پیدا می کند، کی باید حل شود؟ این عکس ها در تهران گرفته شده اما، این داستان خاص تهران نیست، دنیا از این زاویه یک رنگ است . . .