آهنگر


به نظر من تاریخ را اتفاق ها نمی سازند، تاریخ روی دوش انسانهاست. برای من یکی از بهترین لحظات زندگی ام آشنا شدن با بخشی از تاریخ آذربایجان است. این بخش مهم تاریخ آذربایجان حسن آذربایجان نام دارد. شغلش آهنگری است، شاعر و موسیقی دان است، خودش را آهنگر می نامد، اما مردم آذربایجان لقب آذربایجان را به این ستاره درخشان داده انددر سایه این انسان بزرگ عشقم به وطن چندین برابر شد . . .