زمان اعتراض


دریاچه ای خشک میشود،متوجه نمیشوند،

حیوانات یکی یکی می میرند،دیده نمیشوند،

خواب رفته ها وقتی بیدار می شوند که دیگر  دیر شده است،

مثل همیشه بدبختی تاوقتی پشت درهانرسد،هنوزبدبختی نیست،

اماهنوزصندوقهای بزرگ به دنبال پولهای بیشتری هستند، ودریاچه هابیشتروبیشترخشک میشوند، دریاچه خشک شد، حیوانات مردند،

زمان اعتراض کی است؟ رسیدگی چه زمانی . . .