سن سای باخ فلک نه ساییر


تو برای خودت برنامه ریزی می کنی، ببین فلک چه بلایی سرت میاورد

همه نگران فردا هستیم و برای فرداهای خود برنامه ریزی می کنیمیک آن زمینی که روی آن ایستاده ایم فغان و عصیان می کند، به خود می لرزد و در عرض یک دقیقه همه چیز به هم می ریزد. خانه هایی که هنوز قسط وامشان تمام نشده با خاک یکسان می شوند، ماشین ها زیر خاک با زمین یکی می شوند. برنامه ریزی های آینده در خون می غلتند. در یک طرف دنیا بوی وحشت و ضجه می پیچد، در سوی دیگر دنیا آزمایش های عظیم تسلیحاتی و غیر تسلیحاتی هوا و زمین را مسموم تر می کنند. این قانون طبیعت است! هیچ وقت صدای یک طرف دنیا به طرف دیگر آن نمی رسد، فقط تصاویر پخش می شوند و تاسف خورده می شود، همین . . .

انگار قرار نیست آزمایش ها آمدن هیولا را بفهمند، پس هیولا به راحتی در همه دنیا می چرخد . . .