عاشورای شهید


در جایی که من به دنیا آمده ام و بزرگ شده ام واقعه عاشورا به یکی از تاثیر گزار ترین وقایع مذهبی در زندگی مردم تبدیل شده است. عده ای به آن اعتقاد ندارند اما معتقدین و طرفداران سرسخت آن زیاد هستند. من، اما، بی هیچ قضاوتی این فرصت را مغتنم می شمارم برای صیقل دادن نگاه دوربینم از زاویه . . .

رنگهادرعاشورا

انسانهادرعاشورا

سایه ها در عاشورا