معصوم همه وقتی بودیم


دعوت می شویم، بعضی با شرایط عادی تر و بعضی دیگر با شرایط سخت تر، مثل سزارین، به این دنیا می آییم .همه موقع آمدن با گریه و فریاد می آییم. بعضی ها دست و یا یا پایشان کج و کوله و از جا در رفته می آیند.

به  نظر من حق  داریم با این آمدن ناراضی باشیم وگریه کنیم، با این شروع چه کسی میداند بعدهاچه به سرما نمی آید؟

راستی آورنده چه به سرش آمده و می آید . . .