تبریز


هر کسی سرزمین پدریش را به گونه ای در خاطرش نگه می دارد. از وقتی خودم را شناختم با شکل هایی که از وطن در ذهنم  نقش بسته است زندگی می کنم. تبریز عزیز من از تو دور شدم اما، مطمئن باش تو هرگز از من بیرون نخواهی شد همیشه تو را در خود زنده خواهم داشت . . .