روزهای اول در ترکیه


یک مهاجر چه چیزی را نمی تواند توضیح بدهد؟

مهاجرت، قدم در دنیایی جدید گذاشتن است که اگر بگوییم تولد دوباره، اشتباه نکرده ایم. همان طورکه همه مثل هم متولد نشده ایم، داستان مهاجرت ها هم متفاوت است. سخت ترین قسمت، آن قسمتی است که نمی توانی برای کسی توضیحش بدهیکاش، کاش ها نبودند و اینها جایی ثبت می شد . . .