استانبول مثل وطن


بعضی وقت ها فکر می کنیم نمی توانیم جز وطن خود در جایی دیگر به آرامش برسیم. استانبول شهری، که برای من اگروطن نیست اما مواقعی جای خالی وطن را پرمی کند وحسرت درونم راتبدیل به حضوروآرامش؛ کاش می شد وطنت را با خود . . .