من از خواستنم

من از خواستنم

تا اوج سالهای لبریزی

ساختم در عمق خواب ها

لم داده به پلکم

غلط راتاصبح راشمردم

You Might Also Like